Pumunta sa content

Ang iyong karapatan sa pagpapalaglag

Sa ilalim ng batas ng California, ang sinuman sa California na buntis ay may legal na karapatang piliing magpalaglag.  Maituturing na viable ang pagbubuntis kapag natukoy ng doktor na ang fetus ay mabubuhay sa labas ng matris nang walang matinding medikal na hakbang.

Maaari ka ring magpalaglag sa California anumang oras upang protektahan ang iyong buhay o kalusugan.

Sa California, mayroon ka ring karapatan sa pagkapribado kung pipiliin mong magpalaglag.

Ang American Civil Liberties Union (ACLU) ng Northern California ay may buod ng mga karapatan sa pagpapalaglag sa California.

Kung nakatira ka sa labas ng California

Maglakbay sa California

Hindi kailangan na residente ka ng California para makatanggap ng pangangalaga sa pagpapalaglag sa estado. Maaari kang bumiyahe sa California kung hindi ka makakuha ng pangangalaga sa pagpapalaglag na kailangan mo sa iyong estado.

Kung wala ka pang 18 taong gulang

Sa California, ang mga tao sa anumang edad ay may karapatang mag-isang pumayag sa kanilang sariling pangangalaga sa pagpapalaglag.

Ang iyong karapatan sa mga serbisyo ng pagpapalaglag

Bagama't maaaring tumanggi ang mga provider na bigyan ka ng mga serbisyo ng pagpapalaglag batay sa kanilang mga personal na paniniwala, wala silang legal na karapatan na ipataw ang kanilang mga paniniwala sa iyo o pigilan ka sa pagpapalaglag.

Maghanap ng provider ng pagpapalaglag sa California na nakakatugon sa iyong mga pangangailangan.

Paggamit ng insurance

Sinasaklaw ng karamihan sa mga pribadong plano sa insurance ng California ang pagpapalaglag. Sa ilalim ng batas ng California, ang pangangalaga sa pagpapalaglag ay pangunahing pangangalaga pangkalusugan. Nangangahulugan ito na maraming plano ang kinakailangan upang masaklaw ang pangangalaga sa pagpapalaglag.

Ang ilang pribadong plano sa insurance ay hindi sinasaklaw ang pagpapalaglag. Makipag-ugnayan sa iyong plano para malaman kung sinasaklaw nila.

Sinasaklaw ng lahat ng plano ng Medi-Cal ang pagpapalaglag, kadalasan nang walang bayad sa iyo.

Matuto pa tungkol sa kung paano magbayad para sa pagpapalaglag, kabilang ang sa pamamagitan ng Medi-Cal at iba pang tulong pinansyal.

Legal na tulong

Makipag-ugnayan sa Repro Legal Helpline para sa payo tungkol sa iyong estado at sa mga legal na isyu na maaari mong harapin.

Paano kumikilos ang California

Nagsagawa na ang California ng maraming iba't ibang pagkilos, kasama ang pagpapasa ng mga bagong batas, para protektahan ang mga karapatan at access sa abortion.