Pumunta sa content

Mga Komunidad

Ang ilang komunidad ay maaaring may mga natatanging pangangailangan sa pagkakaroon ng access sa pangangalaga sa pagpapalaglag.

Mga taong nakatira sa labas ng California

Kung nakatira ka sa labas ng California, maaari kang magpalaglag sa California. Hindi kailangang residente para makapagpalaglag sa California. Maaari mong gamitin ang Panghanap ng aborsyon sa California upang humanap ng provider. Ang ilang grupo ay nagbibigay ng tulong sa paglalakbay sa pagpapalaglag.

Maaaring may mga batas ang iyong estado tungkol sa mga residenteng tumatanggap ng mga serbisyo ng pagpapalaglag sa ibang estado. Maaaring gusto mong suriin ang iyong mga legal na karapatan, kabilang ang sa iyong sariling estado, bago humingi ng pangangalaga.

Kung hindi ka makakabiyahe sa California para magpalaglag, maaaring makatulong sa iyo ang isang pondo sa pagpapalaglag na makahanap ng estado na mas magandang opsyon para sa iyo.

Mga imigrante at hindi dokumentadong tao

Kung ikaw ay hindi dokumentado, mayroon kang karapatan sa pagpapalaglag sa California.

Inilalayo ng mga patakaran ng pederal ang mga opisyal ng Immigration and Customs Enforcement (ICE) at Customs and Border Protection (CBP) mula sa mga pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan.

Sinasaklaw ng Medi-Cal ang pagpapalaglag para sa mga residente ng California, anuman ang katayuan sa imigrasyon. Maaari ka ring makakuha ng Medi-Cal para sa iba pang serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Alamin kung paano ka makakapag-apply para sa Medi-Cal.

Mga taong Ingles ang karagdagang wika

Ang lahat ng provider ng pagpapalaglag sa California ay dapat magbigay ng mga makukunan ng serbisyo sa pagsasaling-wika. Nag-aalok din ang ilang provider ng mga serbisyo sa pagsasaling-wika.