Chuyển đến nội dung

Cộng đồng

Một số cộng đồng có thể có những nhu cầu đặc biệt trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc phá thai.

Những người sống bên ngoài Tiểu Bang California

Nếu quý vị sống bên ngoài California, quý vị có thể phá thai ở California. Không có yêu cầu về cư trú đối với việc phá thai ở California. Quý vị có thể sử dụng Công cụ tìm nhà cung cấp dịch vụ phá thai ở California để tìm nhà cung cấp. Một số nhóm cung cấp trợ giúp về việc đi lại để phá thai.

Tiểu bang của quý vị có thể có luật về việc cư dân nhận dịch vụ phá thai ở các tiểu bang khác. Quý vị có thể muốn xem lại các quyền hợp pháp, kể cả ở tiểu bang của quý vị, trước khi tìm kiếm sự chăm sóc.

Nếu quý vị không thể đến California để phá thai, quỹ phá thai có thể giúp quý vị tìm một tiểu bang phù hợp hơn với quý vị.

Người Khuyết Tật

Nếu quý vị bị khuyết tật, quý vị có quyền phá thai ở California. Người khuyết tật có các quyền được đảm bảo bởi luật pháp Liên Bang và Tiểu Bang California.

Người Nhập Cư Và Người Không Có Giấy Tờ

Nếu quý vị không có giấy tờ, quý vị có quyền phá thai ở California.

Các chính sách của liên bang giữ các quan chức của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (Immigration and Customs Enforcement, hoặc ICE) cũng như Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (Customs and Border Protection, hoặc CBP) tránh xa các cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Medi-Cal đài thọ dịch vụ phá thai cho cư dân California, bất kể tình trạng nhập cư. Quý vị cũng có thể nhận được Medi-Cal cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác. Tìm hiểu cách quý vị có thể đăng ký Medi-Cal.

Những người sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ bổ sung

Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ phá thai ở California phải cung cấp nguồn thông dịch. Một số nhà cung cấp cũng cung cấp dịch vụ dịch thuật.