Pumunta sa content

Patakaran sa privacy

Ang California Office of Data & Innovation (ODI), na nagho-host sa abortion.ca.gov, ay nakatuon sa pagtataguyod at pagprotekta sa mga karapatan sa pagkapribado ng mga indibidwal, gaya ng nakasaad sa Artikulo 1 ng Saligang-batas ng California, Information Practices Act of 1977, at iba pang batas ng estado at pederal.

Patakaran ng ODI na limitahan ang pagkolekta at pangalagaan ang pagkapribado ng personal na impormasyong kinokolekta o pinapanatili ng ODI. Ang mga kasanayan sa pamamahala ng impormasyon ng ODI ay alinsunod sa mga inaatas ng Information Practices Act (Civil Code Section 1798 et seq.), Public Records Act (Government Code Section 6250 et seq.), Government Code Section 11015.5 at 11019.9, at iba pang naaangkop na batas na nauugnay sa pagkapribado ng impormasyon. Nalalapat lang ang Patakaran sa Pagkapribado na ito sa website na abortion.ca.gov na pinapatakbo ng ODI.

Ang "Personal na impormasyon" ay impormasyon tungkol sa isang natural na tao na nagpapakilala o naglalarawan sa isang indibidwal, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, kanyang pangalan, numero ng social security, pisikal na paglalarawan, address ng bahay, numero ng telepono sa bahay, edukasyon, mga usapin sa pananalapi, at medikal, o kasaysayan ng pagtatrabaho, na madaling magbibigay ng pagkakakilanlan ng partikular na indibidwal na iyon. Ang isang domain name o Internet Protocol address ay hindi itinuturing na personal na impormasyon; gayunpaman, ito ay itinuturing na "elektronikong kinokolektang personal na impormasyon."

Ang “elektronikong kinokolektang personal na impormasyon” ay anumang impormasyon na pinapanatili ng isang ahensya na nagpapakilala o naglalarawan sa isang indibidwal na user, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, kanyang pangalan, numero ng social security, pisikal na paglalarawan, address ng bahay, numero ng telepono sa bahay, edukasyon, mga usapin sa pananalapi, kasaysayan ng medikal o pagtatrabaho, password, electronic mail address, at impormasyong naghahayag ng anumang lokasyon o pagkakakilanlan ng network, ngunit hindi kasama ang anumang impormasyong manu-manong isinumite ng isang user sa isang ahensya ng estado, elektroniko man o nakasulat na anyo, at impormasyon sa o nauugnay sa mga indibidwal na user, na naglilingkod sa isang kapasidad ng negosyo, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga may-ari ng negosyo, opisyal, o pinuno ng negosyong iyon.

Hindi kami nangongolekta ng anumang personal na impormasyon o elektronikong kinokolektang personal na impormasyon sa website na abortion.ca.gov.

Ang site na ito ay sumusunod sa mga prinsipyo ng California Department of Technology para sa pagkolekta at pamamahala sa personal na impormasyon.

Kung wala kang gagawin sa panahon ng iyong pagbisita sa website maliban sa pag-browse o pag-download ng impormasyon, maaari naming awtomatikong kolektahin at iimbak ang sumusunod na impormasyon tungkol sa iyong pagbisita:

  1. Ang uri ng browser at operating system na iyong ginamit;
  2. Ang petsa at oras na binisita mo ang website na ito;
  3. Ang mga web page o serbisyo na iyong na-access sa website na ito;
  4. Ang estado na kinaroonan ng bisita noong tiningnan ang page

Ang impormasyon na awtomatiko naming kinokolekta o iniimbak ay ginagamit upang mapabuti ang content ng aming mga serbisyo sa web at upang matulungan kaming maunawaan kung paano ginagamit ng mga tao ang aming mga serbisyo. Hindi ibinibigay ng impormasyong ito ang iyong personal na pagkakakilanlan at ginagamit ito para sa pangangalap ng mga pinagsama-samang istatistika ng website. Ang impormasyon na awtomatiko naming kinokolekta at iniimbak sa aming mga log tungkol sa iyong pagbisita ay makakatulong sa amin na suriin ang aming website upang patuloy na mapabuti ang halaga ng mga magagamit na materyales. Ang aming mga log ng website ay hindi kinikilala ang isang bisita sa pamamagitan ng personal na impormasyon, at hindi kami nagtatangkang mag-link ng iba pang website sa mga indibidwal na nagba-browse sa aming website.
Magbibigay ang ODI ng mga karagdagang paliwanag ng patakaran sa privacy na ito, kung hiniling. Kung ang sinumang indibidwal ay may anumang karagdagang tanong tungkol sa patakaran sa privacy na ito, hinihikayat silang makipag-ugnayan sa ODI sa pamamagitan ng email sa info@innovation.ca.gov o sa pamamagitan ng koreo sa:

California Office of Data & Innovation

401 I Street, Ste 200

Sacramento, CA 95814