Skip to content

Ang ginagawa ng California para protektahan ang access sa abortion

Pagkatapos ng pasya sa Dobbs v. Jackson Women's Health Organization ng U.S. Supreme Court, kumilos kaagad ang California para protektahan ang mga karapatan at access sa abortion.

Pagprotekta sa mga pasyente, provider, at tagasuporta

 • Ipinasa ng mga botante ng California ang Proposisyon 1, na hayagang naglalahad sa konstitusyon ng estado ang karapatan sa abortion.
 • Inilabas ng Gobernador Newsom ang Executive Order N-12-22, na:
  • Nagbabawal sa mga ahensya ng estado sa pakikipagtulungan sa mga pagkilos sa abortion sa labas ng estado gaya ng pagpigil sa pagbabahagi ng mga talaang medikal, datos ng pasyente, at iba pang impormasyon sa mga ahensya ng estado bilang tugon sa mga tanong o pagsisiyasat ng ibang estado o indibidwal sa mga estadong iyon na naghihigpit sa access sa pangangalaga sa abortion; at
  • Nagpapatupad sa patakaran na pagtanggi sa mga kahilingan sa extradition sa labas ng estado, na nauugnay sa mga legal na abortion sa California.
 • Isinabatas ng lehislatura at gobernador ang ilang panukalang batas:
  • Layunin ng AB 1242 na pigilan ang tagapagtupad ng batas at mga korporasyon sa California sa pakikipagtulungan sa mga entity na nasa labas ng estado hinggil sa mga legal na abortion sa California.
  • Layunin ng AB 1666 na protektahan ang mga tao o entity sa California mula sa sibil na pananagutan para sa pagbibigay, pagtulong, o pagtanggap ng pangangalaga sa abortion sa estado.
  • Layunin ng AB 2091 na magpanatiling pribado ng medikal na impormasyon tungkol abortion, kahit bilang tugon sa subpoena o kahilingan mula sa labas ng estado.
  • Layunin ng AB 2223 na protektahan ang mga tao mula sa mga kriminal at sibil na pananagutan kapag nagpalaglag sila.
 • Inilabas ng Departamento ng Mga Serbisyo sa Pangangalagang Pangkalusugan (Department of Health Care Services) ang All Plan Letter (APL) 22-022 na nagpapaalala sa Mga Planong Pangkalusugan ng Pinapamahalaang Pangangalaga ng Medi-Cal na dapat nilang gawin ang mga sumusunod:
  • Saklawin ang pangangalaga sa abortion nang hindi nagpapataw ng mga hamon sa pag-access
  • Payagan ang mga nagpapatala na pumunta sa anumang provider ng Medi-Cal para sa pangangalaga sa abortion
  • Tulungan ang mga nagpapatala na makahanap ng provider sa pangangalaga sa abortion kung hindi nag-aalok ang provider sa pangangalagang pangkalusugan ng mga serbisyo sa pangangalaga sa abortion
  • Magbayad ng mga nasa labas ng network na provider sa abortion nang hindi bababa sa Fee-For-Service rate ng Medi-Cal
 • Inilabas ng Departamento ng Pinapamahalaang Pangangalagang Pangkalusugan ang APL 22-027 na nagpapaalala sa lahat ng planong pangkalusugan sa California na dapat silang magbigay ng napapanahong access sa mga kinakailangang serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan kapag nasa labas ng California ang mga miyembro. Kasama rito ang pangangalaga sa abortion.
 • Inilabas ng Departamento ng Insurance ang Bulletin 2022-7 na nagbibigay-linaw na:
  • Ang pangangalaga sa abortion ay isang kinakailangang serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan.
  • Dapat ay saklawin din ang gamot sa pangangalaga sa abortion bilang bahagi ng benepisyo sa inireresetang gamot para sa outpatient ng insurer.
  • Bibigyan ng sertipikasyon ang mga parmasya sa California para magbigay ng gamot sa abortion sa unang bahagi ng 2023.
  • Simula sa Enero 1, 2023, hindi na puwedeng magpataw ang mga insurer ng bahagi sa gastos para sa pangangalaga sa abortion at mga nauugnay na serbisyo o pamamahala ng paggamit o pagsusuri sa pagsaklaw ng mga outpatient na serbisyo sa pangangalaga sa abortion
 • Naglabas ang Departamento ng Hustisya (Department of Justice) ng alerto sa consumer kasama ang mga magagawang hakbang ng mga tao para mas maprotektahan ang kanilang privacy sa pag-access sa pangangalaga sa abortion.
 • Gumawa ang Departamento ng Hustisya ng bagong form ng reklamo ng consumer para sa mga Californian na naging biktima o target ng mapanloko, mapanlinlang, hindi patas, o labag sa batas na gawi ng mga pekeng klinika (tinatawag ding mga crisis pregnancy center).

Pagpapalawak ng access sa mga serbisyo

 • Naglaan ang California ng mahigit $200 milyon sa 2022-23 para suportahan ang mga taong humihiling ng pangangalaga sa abortion at naghahanap ng mga provider sa abortion sa loob ng ilang piskal na taon. Sinusuportahan ng mga pondong ito ang mga sumusunod na aktibidad:
  • Tulungan ang mga humihiling ng pangangalaga sa abortion sa pamamagitan ng praktikal na gastos sa suporta tulad ng pagbiyahe, lodging, at iba pang nauugnaya na gastos
  • Saklawin ang mga walang insurance na pangangalaga sa abortion
  • Suportahan ang mga pasilidad at provider sa pangangalagang pangkalusugan
  • Pahusayin ang seguridad sa mga pasilidad sa pangangalaga sa abortion
 • Isinabatas ng Lehislatura at Gobernador ang ilang panukalang batas:
  • Tinatapos ng SB 245 ang bahagi sa gastos para sa mga serbisyo sa pangangalaga sa abortion.
  • Pinapataas ng SB 523 ang access sa pampigil sa pagbubuntis, anuman ang kasarian o insurance.
  • Gumawa ang SB 1142 ng website ng California sa access sa abortion kung saan makaka-access ang publiko ng impormasyon tungkol sa mga serbisyo sa abortion sa estado, kasama ang hinggil sa kanilang mga legal na karapatan, lokasyon ng provider, praktikal na suporta para sa mga pasyente, at paglaban sa maling impormasyon.
  • Gumawa ang SB 1245 ng pilot sa reproductive health sa Los Angeles County na tutuklas sa mga makabagong paraan at pagtutulungan para mapaprotektahan ang access sa pangangalaga sa abortion.
  • Pinapalawak ng SB 1375 ang ilang opsyon sa pagsasanay sa abortion para sa mga nurse practitioner at certified nurse-midwife.
  • Pinapabilis ng AB 657 ang paglilisensya para sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na pumupunta sa California para magsagawa ng mga abortion.
  • Ginawa ng AB 1918 ang California Reproductive Health Scholarship Corps para mag-recruit, magsanay, at magpanatili ng iba't ibang propesyonal sa pangangalaga sa reproductive health sa mga hindi gaanong naseserbisyuhang lugar ng estado.
  • Ipinag-aatas ng AB 2205 ang pag-uulat ng Covered California sa mga pondong ginamit para saklawin ang pangangalaga sa abortion.
  • Ginawa ng AB 2134 ang Programa sa Pagkakapantay-pantay sa Reproductive Health ng California para magbigay ng mga grant sa mga provider sa pangangalagang pangkalusugan na nagbibigay ng libreng pangangalaga sa abortion sa mga pasyente.
  • Ginawa ng AB 2586 ang Pondo sa Hustisya at Kalayaan sa Reproductive Health ng California para magbigay ng mga grant na sumusuporta sa komprehensibong edukasyon sa reproductive health at sekswal na kalusugan, kasama ang pangangalaga sa abortion, sa mga mahihirap na komunidad.
  • Pinapahinto ng AB 2626 ang mga lupon sa paglilisensya sa pagsuspinde o pagbawi ng mga lisensya dahil lang sa nagsagawa ang isang provider ng abortion.

Pagbabahagi sa modelo ng California