Pumunta sa content

Kalusugan at kalakasan ng katawan

Ang suporta sa emosyonal na kalusugan o pagpapalaglag ay mahahalagang salik kapag pinag-iisipang magpalaglag.

Tulong habang nagpapalaglag

Maaaring gusto mong may kasama ka kapag magpapalaglag ka o kapag pupunta sa isang appointment. Tawagan ang iyong provider para sa pagpapalaglag para malamang kung ito ay pinapayagan. Kung hindi pinapayagan ang ibang tao sa kwarto kasama mo, maaari pa rin silang sumama sa iyo at manatili sa waiting room o sa labas.

Maaari ka ring kumuha ng abortion doula na susuporta sa iyo. Matutulungan ka ng ACCESS Reproductive Justice na kumuha ng doula.

Emosyonal na suporta at suporta sa pagpapalaglag

Makakahanap ka ng personal o online na pagpapayo o pangkalahatang suporta sa pagpapalaglag.