Pumunta sa content

Access sa Pagpapalaglag sa California

Pinoprotektahan ng California ang iyong privacy

Ang website na ito ay isang ligtas na lugar para makahanap ka ng impormasyon tungkol sa pagpapalaglag. Hindi ise-save o ita-track ang iyong impormasyon. Matuto pa tungkol sa iyong karapatan sa privacy at digital privacy.

Gusto kong malaman ng lahat ng tao sa buong bansa at sa maraming panig ng mundo, na nawa'y kami ang maging gamot sa inyong takot at pagkabalisa.

— Gavin Newsom, Gobernador ng California

Mga hakbang sa pagpapalaglag Puntahan ang Mga hakbang sa pagpapalaglag

Alamin kung ano ang mga nauugnay na hakbang kung pipiliin mong magpalaglag.

Mga uri ng pagpapalaglag Puntahan ang Mga uri ng pagpapalaglag

Alamin ang tungkol sa ligtas at epektibong opsyon sa pagpapalaglag na maaari mong makuha.

Paano magbabayad Puntahan ang Paano magbabayad

Kahit na wala kang insurance o pera, may makukuha namang pinansyal na tulong.

Ang California ay kumikilos

Matapos ang desisyon ng Dobbs ng Korte Suprema ng Estados Unidos laban sa Jackson Women's Health Organization, ang California ay hindi umupo sa mga gilid. Alamin kung ano ang ginagawa namin upang maprotektahan ang mga karapatan sa pagpapalaglag at pag-access.